تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۰ | 5:24 | نویسنده : واحد بخش هوت
   

5 – فولیك اسید

6 – كوتریموكسازول اطفال

7 – كوتریموكسازول بزرگسال

8 – قرص كنترا سپتیو اچ دی

9 – قرص كنترا سپیو ال دی

10 – قرص كنتراسپتیو تری فازیك

11 – قرص لاینسترونول

12 – قرص پنی سیلین وی

13 – قرص برم هگزین

14 – قرص نیكلو زامید

15 – قرص مبندازول

16 – سوسپانسیون آموكسی سیلین 125

17 – سوسپانسیون آموكسی سیلین 250

18 – سوسپانسیون كلرا مفنیكل

19 – سوسپانسیون كوتر یموكسازول

20 – سوسپانسیون پنی سیلین وی 250

21 – شربت استامینوفن

22 – شربت پیپرازین

23 – شربت دیفن هیدرامین

24 – قطره استامینوفن

25 – قطره نیستاتین

26 – قطره مولتی ویتامین

27 – قطره فروس سولفات

28 – قطره ویتامین A+D

29 – قطره چشمی سولفا ستامید 10 %

30 – كپسول مولتی ویتامین مینرال

32 – آمپول الكلی اكسی توسین 5 یا 1 واحدی

33 – آمپول جنتا مایسین

34 – آمپول ویتامین Kیك میلی گرم

35 – وال یا آمپول مدروكسی پروژسترون

36 – ویال آمپی سیلین

37 – ویال كلرامفنیكل

38 – شیاف استامینوفن اطفال

39 – پماد جلدی تتراسایكلین

40 – پماد جلدی متیل سالسیلات

41 – پماد جلدی كالاندولا

42 – پماد سوختگی

43 – كرم كروتا میتون

44- كرم یا محلول كالا مین دی

45 – كرم نیترو فورا زون

46 – محلول ستریمید سی

47 – محلول پوویدون آیودین

48 – محلول گاما بنزن

50 – محلول ویوله دوژانسیون

51 – سرم شستشوی سدیم كلراید

52 – الكل اتانول

54 – پودر او .آر .اس